KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry

Sosiaali- ja kasvatusalan yleishyödyllinen asiantuntija- ja kansalaisjärjestö

Tehtävämme on edistää tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja toimijuutta kehittämällä ja soveltamalla seikkailukasvatuksen menetelmiä. Toteutamme perustehtäväämme yhteistyöhankkeissa sekä tuottamalla kurssi- ja ohjaustoimintaa sekä asiantuntijapalveluita.

Toimintamme arvoina ovat oppiminen, turvallisuus, yhteisöllisyys ja kumppanuus:

  • Oppiminen on jatkuvan kasvun ja kehityksen muutosprosessi, jossa toiminnan ja kokemuksien reflektointi edistää muutosta sekä uusien taitojen ja tietojen käyttöönottoa.
  • Turvallisuuden kokeminen edellyttää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden huomioimista.
  • Yhteisöllisyys rakentuu kohtaamisesta, yhdessä tekemisestä, turvallisuudesta, luottamuksesta ja avoimuudesta.
  • Kumppanuus muodostuu yhteisistä tavoitteista, yhdessä sovituista toiminnoista ja reflektiivisestä työotteesta.

 

Julkaisuja

  • Kivelä Valtteri & Lempinen Juho 2009. Arki hallintaan – Nuorten ryhmätoiminnan ohjaaminen. Turku: KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry. Lataa tästä.
  • Lempinen Juho 2010. Nuorten arki hallintaan seikkailukasvatuksella. Teoksessa ”Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2010”. Suomen Sosiaalipedagoginen Seura ry.
  • Lempinen Juho 2007. Seikkailukasvatuksella arjen hallintaan, teoksessa ”Seikkaillen elämyksiä – seikkailukasvatuksen teoriaa ja sovelluksia”. Seppo J.A. Karppinen & Timo Latomaa (toim.). Lapin yliopistokustannus.

 

Arki hallintaan-kirja pdf-muodossa.

Teos on tarkoitettu oppaaksi ja tukiaineistoksi nuorten ryhmien ohjaajille. Siinä esitellään arjen hallinnan oppimiseen tarkoitetun ryhmätoiminnan viitekehystä ja käytäntöjä.
Ensimmäinen osa käsittelee sosiaalipedagogista työorientaatiota, Arjen hallinnan mallia, seikkailukasvatusta, ryhmän ilmiöitä ja ohjaamista. Toisessa osassa esitellään käytännönläheisesti ryhmätoiminnan ohjaamisen menetelmiä ja seikkailukasvatuksellisia toimintamahdollisuuksia.