Päättyneet kehittämishankkeet

Päämääränä kehittää uusia työtapoja, tukea lasten, nuorten ja perheiden arkea sekä edistää ammattilaisten yhteistyötä

KOTA ry on vuosien aikana toteuttanut useita kehittämishankkeita RAY:n (nyk. STEA:n) ja ministeriöiden rahoituksella. Hankkeissa on sovellettu seikkailukasvatuksen menetelmiä lastensuojeluun, lastenpsykiatriseen hoitotyöhön, peruskoulun opetustyöhön, sopeutumisvalmennukseen ja iltapäiväkerhotoimintaan.

Hankkeiden tavoitteina on ollut mm. uusien työtapojen kehittäminen, lasten ja nuorten sosiaalisten taitojen edistäminen, nuorten päihteiden ja huumeiden käytön ennaltaehkäisy sekä sosiaali- ja kasvatusalan toimijoiden asiantuntijuuden ja osaamisen kehittäminen.

Kehittämishankkeiden tuloksina on syntynyt uusia työkäytäntöjä ja -menetelmiä, tutkittua ja kokeiltua tietoa seikkailukasvatuksen menetelmien vaikuttavuudesta, osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymistä, pysyviä yhteistyökäytäntöjä, lasten ja nuorten voimaantumista ja arjen tukemista, kokemuksia, tutkimuksia, opinnäytetöitä ja artikkeleita, raportteja ja julkaisuja sekä uusia palvelutuotteita ja hankeideoita.

 

Päättyneet kehittämishankkeet (1992-2022)

 

5-luokkalaisten sosiaalisten taitojen, osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen (2018-2022)

Hankkeen tavoitteena oli vähentää lasten kokemaa yksinäisyyttä vahvistamalla heidän sosiaalisia taitojaan, osallisuuttaan ja toimijuuttaan sekä lisäämällä sosiaalisten kontaktien mahdollisuuksia. Työtapana oli ammattilaisten ohjaama tavoitteellinen ja määräaikainen toiminnallinen ryhmäprosessi. Ryhmässä panostettiin turvallisen toimintatavan luomiseen, tehtiin retkiä lähiluontoon ja vahvistettiin toimijuutta seikkailukasvatuksellisen toiminnan ja sopivien haasteiden ja onnistumisen kokemuksien kautta. Hanketta toteutettiin STEA:n rahoituksella yhteistyössä Turun ja Paimion kaupunkien kanssa. Kehitetyn mallin mukaiselle kerhotoiminnalle saatiin STEA:n kohdennettua toiminta-avustusta vuodelle 2023.

Nuorten aikuisten arjen hallinnan ja työelämätaitojen vahvistaminen (2015-2018)

Hanke koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien, heikosti palveluihin kiinnittyvien 18-25 –vuotiaiden nuorten aikuisten arjen hallinnan ja työelämätaitojen vahvistamiseen tavoitteellisen ja reflektiivisen ryhmätoiminnan keinoin. Hanketta toteutettiin RAY:n ja STEA:n rahoituksella yhteistyössä Turun, Raision ja Kaarinan kaupunkien kanssa.

Opiskelijan Turku (2012-2016)

Opiskelijan Turku/Ny i Åbo-hankkeen päämääränä oli antaa lukiolaisille lisää tietoa opiskelupaikkakuntansa tarjoamista mahdollisuuksista sekä lisätä valmiuksia itsenäiseen asumiseen. Hanke toteutettiin kurssimuotoisena yhteistyössä Turun kaupungin lukioiden kanssa RAY:n tuella.

Ammatillisesti ohjatun vertaisryhmätoiminnan kehittäminen erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille (2009 – 2013)

Hankkeen päämääränä oli tukea tuen tarpeessa olevien nuorten kasvua, kehitystä ja elämänhallintaa. KOTA ry toteutti kehittämishankkeen RAY:n rahoituksella yhteistyössä Kaarinan, Raision ja Loimaan kuntien kanssa.

Koija – Oppimisvaikeudet ja elämänhallinta (2006 – 2009)

Koija-Oppimisvaikeudet ja elämänhallinta-hankkeessa tuettiin oppimisvaikeuksisten nuorten elämänhallintaa sekä ennaltaehkäistiin ja vähennettiin oppimisvaikeuksisten nuorten syrjäytymiskehitystä. Hankkeessa kehitettiin KOTA ry:n Arjen hallinnan malli -käyttöteoriaa ja seikkailukasvatuksellisen oppimisen viitekehystä sekä hankkeen yhteistyökumppanien että laajemman kohderyhmän käyttöön. Hankkeessa toteutettiin arjenhallinnan taitojen oppimiseen tähtäävää nuorten ryhmätoimintaa yhdessä yhteistyökumppaneiden mm. Aivohalvaus- ja dysfasialiiton, Aura-instituutin, Turun ammatti-instituutin ja Omapolku ry:n kanssa. Hanketta rahoitti RAY osana RAY:n oppimisvaikeusohjelmaa.

Koija – Pro (2002 – 2005)

Koija-Pro-hankkeessa kehitettiin koulutusohjelma ja toteutettiin koulutuskokonaisuuksia sosiaali-, kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisille. Koulutusten tavoitteena oli ammattilaisten asiantuntijuuden ja osaamisen kehittäminen seikkailukasvatusmenetelmien ja arjenhallinnan taitojen soveltamisessa. Hankkeen tuloksina syntyi koulutusohjelma, ammattilaisten osaamisen ja asiantuntijuuden lisääntymistä, oppimisen prosessimalli, arviointitutkimus ja loppuraportti. Hanketta rahoitti RAY.

Koija – Aura (2004)

Koija-Aura-hankkeessa toteutettiin yhteistyössä Auran kunnan ja Elisenvaaran koulun kanssa nuorten ryhmälle interventio säännöllisen ryhmätoiminnan avulla. Väliintulolla pyrittiin vähentämään jo esiintynyttä ja ennaltaehkäisemään tulevaa päihteiden käyttöä ja kokeilua ja ehkäisemään syrjäytymiskehitystä. Hanketta rahoitti Opetusministeriö.

Koija – Web (2002 – 2003)

Koija-Web-hankkeessa kehitettiin alueellisia työtapoja lasten ja nuorten päihteidenkäytön ennaltaehkäisemiseksi ja havaittuun käyttöön varhain puuttumiseksi. Hanke toteutettiin yhteistyössä Naantalin kaupungin ja Aura – Karinainen – Pöytyä -kuntakolmikon hallinnoiman Elisenvaaran koulun kanssa. Hankkeen tuloksena syntyivät alueiden moniammatilliset yhteistyöverkostot ja mallinnukset nuorten pahoinvointiin ja päihteiden käyttöön puuttumiseksi. Hanketta rahoitti Opetusministeriö.

Koija (1999 – 2002)

Koija-hankkeessa kehitettiin lasten ja nuorten elämänhallinnan taitoja. Hanketta toteutettiin kahdella taholla:

 1. Koija – Selviytymisen taito -hankkeen tavoitteina oli peruskoulun oppilaiden sosiaalisten taitojen kehittäminen ja opettajan kasvatustyön tukeminen. Yhteistyötä tehtiin Turun, Naantalin, Kaarinan ja Liedon koulutoimien kanssa. Hankkeen aikana peruskoulun opetuksessa sovellettiin seikkailukasvatuksen menetelmiä osaksi opetussuunnitelmaa. Hanke toteutettiin Friday and Saturday Nights Fever -kaupunkiohjelman osahankkeena.
 2. Hankkeessa kehitettiin itsenäistymisikäisten nuorten arjenhallintaa. Hankkeessa kehitettiin ja sovellettiin arjen hallinnan mallin viitekehystä ja toteutettiin itsenäistymiskursseja nuorille. Yhteistyökumppaneina olivat lastensuojelulaitokset, työvoimatoimisto sekä Turun kaupungin hallinnoima HUKI-hanke. HUKI-hankkeessa kehitettiin työelämästä syrjäytyneiden nuorten sosiaalisia taitoja ja aktivoitiin heitä koulun suorittamiseen ja työharjoitteluun.

Lue lisää:

 • Anttila, M. (toim.) 2002. Lupa seikkailla. Kokemuksia seikkailukasvatusprojektista peruskoulussa. Oppimateriaalia 1:2002. Turun yliopisto. Rauman opettajankoulutuslaitos. Täydennyskoulutus.
 • Tuomaala, K. 2001. “Ei tarvii tehdä yksin. Ja sit niinku, et pojatkin voi olla tyttöjen kans, ku enne ei voinu olla yhtää”. Luokkahengen, luokan sosiaalisten suhteiden, luokan sosiaalisten roolien ja minäkäsitysten muutokset seikkailukasvatusprojektin aikana. Projektitutkielma, Turun yliopisto, Rauman opettajankoulutuslaitos.
 • Setälä, L. 2001. Seikkailukasvatukselliset menetelmät opettajuuden tukena. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Turun opettajankoulutuslaitos.

Verkonkutoja (2000 – 2002)

Verkonkutoja-hankkeessa kehitettiin lastensuojelun sijaishuoltopaikkojen palvelukuvaustietokanta sekä lapsen sijoitus- ja hoitoprosessin tiedonhallintajärjestelmän vaatimusmäärittely. Hankkeen aikana toteutettiin myös laatukoulutusta yhteistyössä Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen kanssa sosiaalialan ammattilaisille. Hankkeen kehittämistyö jatkui vuonna 2003 Lastensuojeluverkko-hankkeessa Lastensuojelun Keskusliitossa. Hanketta rahoitti vuonna 2000 Opetusministeriö ja vuosina 2001 – 2002 RAY.

Viron seikkailukasvatuksen kehittäminen (1999 – 2000)

Yhteistyön aikana koulutettiin virolaisia nuorisotyöntekijöitä seikkailukasvatuksen menetelmien soveltamiseen yhteistyössä Turun kaupungin, Viron opetusministeriön ja Tallinnan nuorisotyönkeskuksen kanssa. Yksi nuorisotyöntekijä osallistui myös seikkailuohjaajakoulutukseen Suomessa. Yhteistyöhankkeen aikana kehitettiin myös Kloogan leirikeskuksen toimintaa ja toimintaympäristöä. Hanketta rahoitti Opetusministeriö.

Takaisin elämään – TAE (1996 – 2000)

Nuorten huume- ja päihdekuntoutushanke yhteistyössä Lausteen Perhekuntoutuskeskuksen kanssa.

Seikkailukasvatuksen kehittäminen sopeutumisvalmennuksessa (1995-2000)

Hankkeen aikana sovellettiin seikkailukasvatusta vammaisten ja pitkäaikassairaiden lasten, nuorten ja perheiden kuntoutukseen ja sopeutumisvalmennukseen yhteistyössä alan järjestöjen kanssa. Hanke toteutettiin RAY:n tuella.

Lue lisää:

 • Cavén-Suominen, S. 1997. Lihastautia sairastavien seikkailupainotteinen sopeutumisvalmennus, “selviytymisvalmennus”. Sopeutumisvalmennuksen kehittämis- ja tutkimushanke 1995-1997. Tutkimusraportti. Turku: Löytöretki oy.

Vekkuli (1998 – 1999)

Koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan kehittämishanke Turussa. Hankkeessa kehitettiin seikkailukasvatuksen toimintatapoja osaksi iltapäiväkerhotoimintaa. Hanketta rahoitti Opetusministeriö.

Matkailua kaikille (1995 – 1998)

Varsinais-Suomen ja saariston alueen vammaismatkailun kehittämishanke. Hanketta rahoitti Varsinais-Suomen liitto.

Severi (1993 – 1996)

Hankkeen tarkoituksena oli soveltaa seikkailukasvatuksen menetelmiä kriminaalihuoltotyöhön. Hankkeessa kehitettiin työmenetelmiä ja selviytymisohjelma nuorille rikoksentekijöille. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä Turun kriminaalihuoltoyhdistyksen kanssa. Hanketta rahoitti Oikeusministeriö.

Lue lisää:

 • Lindfors, S. 1996 Severi, seikkailu, verkostot ja rikokset. Nuorten rikoksentekijöiden elämänhallintaa parantavan Severi-projektin toimintatutkimus. Vankeinhoidon koulutuskeskuksen julkaisu 3/1996. Helsinki: Edita.

Laakeri (1993 – 1996)

Hankkeen tarkoituksena oli moniammattillisen ja poikkihallinnollisen viranomaisyhteistyön kehittäminen lastensuojelutyössä. Hanketta rahoittivat Oikeusministeriö, Opetusministeriö ja Sosiaali- ja terveyministeriö.

Lue lisää:

 • Linnossuo, O. 1996. Voimaa verkostoista ja projekteista. Turku: Löytöretki oy.
 • Yhdessä tekemisen mahdollisuuksia lasten ja nuorten tukemisessa. Laakerityöryhmän muistio. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 1995:3.

Jess – seikkailukasvatus kouluopetuksessa (1994 – 1995)

Tutkimus- ja kokeiluhanke seikkailukasvatuksen soveltamisesta kouluopetukseen. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä Finpyyn koulun kanssa Noormarkusta.

Lue lisää:

 • Vuontela, U. 1997. Pedagoginen seikkailu. Peruskoulun neljännen luokan kokeiluopetussuunnitelman toteutumisen ja arvioinnin kuvaus lukuvuonna 1994-1995. Lisensiaattityö. Helsingin yliopisto, Erityispedagogiikan laitos.

Ritari (1992 – 1994)

Hankkeen tarkoituksena oli seikkailumenetelmien soveltaminen lastenpsykiatrisessa työssä. Hanketta toteutettiin yhteistyössä Turun yliopistollisen keskussairaalan lastenpsykiatrisen osaston kanssa. Hanketta rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö.

Lue lisää:

 • Cavén, S. & Piha, J.1995. Seikkailutoiminta käytöshäiriöisten lasten psykiatrisessa hoidossa. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 1995:3 Helsinki. Sosiaali- ja terveysministeriö.