Seikkailukasvatus

Seikkailullisia aktiviteetteja hyödyntävää turvallista, tavoitteellista ja ohjattua toimintaa, joka tähtää kokonaisvaltaiseen ihmisenä kehittymiseen (Suomen seikkailukasvatusverkosto)

KOTA ry:n toiminnallisen viitekehyksen muodostaa seikkailukasvatus.

Seikkailukasvatuksen voi määritellä kokemukselliseksi oppimisprosessiksi, jossa seikkailullinen toiminta ja sen reflektointi mahdollistavat uusien ajattelu- ja toimintatapojen oppimisen. Seikkailukasvatuksellinen toiminta on turvallista, tavoitteellista, tietoista, haastavaa ja usein yllätyksellistä.

Se tapahtuu joko uudessa ympäristössä tai tarjoaa uuden näkökulman tuttuun maisemaan. Toiminta voi olla seikkailulliseksi miellettyä kokonaisvaltaista tekemistä, esimerkiksi retkiä, kiipeilyä tai melontaa. Toisaalta arkinenkin tekeminen voidaan toteuttaa seikkailullisena haasteena.

Seikkailukasvatuksellisen toiminnan tärkeimpänä tarkoituksena on tuottaa toimijalleen vahvoja, oppimista edesauttavia kokemuksia ja elämyksiä. Seikkailutoiminta voi tuottaa autenttisen kokemuksen omista tiedoista ja taidoista, mutta myös näiden rajoista. Seikkailukokemus voi muuttaa käsityksiä omista ajattelu- ja toimintatavoista ja näin motivoida muutokseen tai omien vahvuuksien hyödyntämiseen.

 

Lähteet:

Lempinen, Juho 2010. Nuorten arki hallintaan seikkailukasvatuksella. Teoksessa ”Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2010”. Suomen Sosiaalipedagoginen Seura ry.

Kivelä, Valtteri & Lempinen, Juho 2009. Arki hallintaan – Nuorten ryhmätoiminnan ohjaaminen. Turku: KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry. Lataa tästä.

 

Lisää suomalaisesta seikkailukasvatuksesta voit lukea Suomen seikkailukasvatusverkoston sivuilta. Sivuille pääset tästä.

 

Lisää suomalaisesta seikkailukasvatuksesta: 

 • Seppo J.A. Karppinen, Maarit Marttila & Anita Saaranen-Kauppinen (toim./eds). 2020. Seikkailukasvatusta Suomessa – pedagogisia ja didaktisia näkökulmia. Outdoor Adventure Education in Finland – pedagogical and didactic perspectives. Lataa tästä.
 • Widenius, Suvi. 2017. Mistä on hyvä seikkailukasvatus tehty? Suomalaisen seikkailukasvatuksen tunnuspiirteiden ja arvojen määrittäminen laadukkaan toiminnan kuvaajiksi. Lataa tästä.
 • Marttila, Maarit. 2016. Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa : etnografinen tutkimus. Lataa tästä.
 • Seppo J.A. Karppinen & Timo Latomaa (toim.) 2015. Seikkaillen elämyksiä III. Suomalainen seikkailupedagogiikka. Lapin yliopistokustannus.
 • Seppo J.A. Karppinen & Timo Latomaa (toim.) 2010. Seikkaillen elämyksiä II. Elämyksen käsitehistoriaa ja käytäntöä. Lapin yliopistokustannus.
 • Lempinen Juho 2010. Nuorten arki hallintaan seikkailukasvatuksella. Teoksessa ”Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2010”. Suomen Sosiaalipedagoginen Seura ry.
 • Kivelä Valtteri & Lempinen Juho 2009. Arki hallintaan – Nuorten ryhmätoiminnan ohjaaminen. Turku: KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry.
 • Harinen, Päivi & Heikura, Mari & Lehmus, Heikki & Vallisto, Matias. 2008. Tappelua takapenkillä. Kokemuksia kohdennetun nuorisotyön poikien pienryhmätoiminnasta. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 90. 2. uudistettu painos. Helsinki.
 • Lempinen Juho 2007. Seikkailukasvatuksella arjen hallintaan. Teoksessa ”Seikkaillen elämyksiä – seikkailukasvatuksen teoriaa ja sovelluksia”. Seppo J.A. Karppinen & Timo Latomaa (toim.). Lapin yliopistokustannus.
 • Seppo J.A. Karppinen & Timo Latomaa (toim.) 2007. Seikkaillen elämyksiä. Seikkailukasvatuksen teoriaa ja sovelluksia. Lapin yliopistokustannus.
 • Heikkinen Alpo, Levamo Pauliina, Parviainen Maaret & Savolainen Aili. 2007. Näe minut – kuule minua. Kokemuksia ryhmistä. SOCCAn ja Heikki Waris -Instituutin julkaisusarja nro 11.
 • Karppinen Seppo J.A. 2005. Seikkailullinen vuosi haastavassa luokassa. Etnografinen toimintatutkimus seikkailu- ja elämyspedagogiikasta. Oulu: Oulun yliopisto.
 • Linnossuo Outi (toim.) 2004. Sosiaalisen nuorisotyön toimintamalleja. Turun Ammattikorkeakoulun julkaisuja.
 • Linnossuo Outi (toim.) 2003. Sosiaalinen ja toiminnallisterapeuttinen työ nuorten kanssa. Turun Ammattikorkeakoulun julkaisuja.
 • Telemäki Matti & Bowles Steve. 2001. Seikkailukasvatuksen teoria ja käytäntö. Osa I. Oulun yliopisto. Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja.
 • Suoranta Juha (toim.) 1999. Nuorisotyöstä seikkailukasvatukseen. Professori Matti Telemäen juhlakirja. Tampereen yliopisto.
 • Lehtonen, Timo (toim.) 1998. Elämän seikkailu.Näkökulmia elämyksellisen ja kokemuksellisen oppimisen kysymyksiin Suomessa. Atena Kustannus Oy.
 • Karppinen Seppo J.A. 1998. Elämyspedagoginen näkemys erityisopetuksessa. Elämyspedagogiikan opetuskokeilu oululaisessa Kajaanintullin erityiskoulussa. Lisensiaatintutkimus. Kasvatustieteiden tiedekunta. Oulun yliopisto.
 • Telemäki, Matti. 1998. Johdatus seikkailukasvatuksen teoriaan. Oulun yliopisto. Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja.
 • Arasola, Rauno (toim.) 1998. Seikkailulajien turvakansio. Lastensuojelun keskusliitto / Seikkailuturvallisuusprojekti.
 • Aaltonen, Turkka (toim.) 1995. Seikkailuohjaajan käsikirja. Lasten Keskus.
 • Caven Sini (toim.) 1992. Seikkailun mahdollisuus. Kansalaiskasvatuksen keskuksen julkaisuja 98. Kansalaiskasvatuksen keskus ry.