“Hienoa ja tarpeellista toimintaa!”

Lapset majassa metsässä.

Saimme helmikuussa valmiiksi tämänhetkisen hankkeemme väliraportin. Rahoittajalle lähetetyssä raportissa toimintaa arvioivat KOTA ry:n työntekijät, yhteistyökumppanit ja hankkeen ryhmiin osallistuneet lapset.

Kerhoja on toteutettu vuosien 2018 ja 2019 aikana yhteensä 6. Kerhot ovat kokoontuneet lukuvuoden ajan kolmessa Turun alakoulussa. Ryhmiin on osallistunut yhteensä 50 5-luokkalaista lasta. Hankkeen tavoitteena on vähentää lasten kokemaa yksinäisyyttä.

Hankkeessa toteutettu ryhmätoiminta tukee raportin mukaan selvästi lapsen osallisuuden ja toimijuuden sekä sosiaalisten taitojen vahvistumista. Näiden vahvistuminen ja sosiaalisen kontaktin tarjoaminen on tutkitusti yhteydessä yksinäisyyden (sosiaalinen ja emotionaalinen) vähenemiseen. Hankkeen toimintasuunnitelma perustuu tutkimustuloksiin toimivista interventioista yksinäisyyttä ”vastaan” (mm. Masi&al, Junttila). Suunnitelman mukaan KOTA-kerho:

  • vahvistaa sosiokognitiivisia ja sosiaalisia taitoja
  • vaikuttaa negatiivisiin ajattelumalleihin
  • tarjoaa mahdollisuuden sosiaalisiin kontakteihin vertaisten kanssa

Lisäksi seikkailukasvatuksellinen toiminta nojaa luontoympäristöön, jossa liikkuminen parantaa tutkitusti psyykkistä hyvinvointia mm. vähentämällä stressiä (mm. Pasanen 2020). Lähiluonnossa liikkuminen kerhon aikana taas edesauttaa lapsen luonnossa liikkumisen jatkuvuutta eli luontosuhteen muodostumista ja vahvistumista. Osallistujissa tapahtuneen positiivisen muutoksen ovat havainneet sekä ohjaajat että yhteistyökumppanit, ja tämän puolesta puhuu myös lapsilta saatu palaute.

Lapsille teetetyn kyselyn tuloksia tarkastellessa suurin muutos näkyy lasten turvallisuuden ja luottamuksen kokemuksen sekä itseluottamuksen ja rohkeuden kohdalla. Molemmat ovat vahvistuneet. Lopussa kerätyn palautteen mukaan kaikki lapset ovat uskaltaneet jotain jännittävää, kokeilleet uusia juttuja, kokeneet olevansa osa ryhmää ja kaikilla on ollut hauskaa.

Tästä on hyvä jatkaa!